مهندس صمدی
مدیر گروه و توسعه دهنده نرم افزار
وب سایت شخصی

Ebrahim Khalilpour
آقای خلیل پور
مسئول بازاریابی و فروش

Amin Lotfi
آقای لطفی
امور دفتری