محمد صمدی
مدیر گروه
وب سایت شخصی

Ebrahim Khalilpour
حسین صمدی
مدیر فنی

Ebrahim Khalilpour
ابراهیم خلیل پور
امور بازاریابی و فروش